top of page
רכבים.jpg

תנאי שימוש באתר מועדון סילברדו ישראל

לוגו.png

WWW.SILVERADO.CO.IL        - תנאי שימוש האתר מתייחס לאתר תחת שם הדומיין

              ​

 .בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר

. באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית

. האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד

הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את "תקנון המועדון " ואת תנאי השימוש באתר מעת לעת ללא צורך במתן  הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים

המידע המופיע באתר

  1.  "מועדון סילברדו ישראל" הנו אתר תוכן חינמי וללא עלות מצד הגולש ברשת האינטרנט.

להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה   מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר

  2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

  3. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל של המטפלים המפרסמים באתר ו/או בכרטיסי העסק המופיעים באתר לרבות בגין פרטי המוצרים ו/או השירותים המוצעים.

  4.  הנהלת האתר לא תישא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-"מועדון סילברדו ישראל " על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.

  5. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם ב-"מועדון סילברדו ישראל", לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים על ידי הגולש באתר.

מידע הנמסר ע"י הגולשים באתר

  6. המידע הנמסר לפרסום באתר אינו מוסתר מכלל משתמשי האינטרנט . אף על פי כן יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש ב-"מועדון סילברדו ישראל" או בעקבות פרסום פרטים אישיים.

 

  7. הנהלת האתר אינה מתחייבת כלפי המשתתפים לסודיות בקשר לפרטיהם . ידוע לחבר שמילא את "טופס ההצטרפות למועדון " שמטרתו היא להופיע באתר ולפרסם את עצמו . הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של פריצה למסד הנתונים של האתר ושימוש לרעה בפרטים הנמצאים בו.

 

  8. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.

  9. בהרשמתך כחבר מועדון לאתר "מועדון סילברדו ישראל" הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להיכלל ברשימת חברי האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות  בתיקון 40 לחוק הבזק לרבות בכל הקשור למשלוח הודעות פרסום באמצעות הודעות SMS ו/או בכל טכנולוגיה אחרת אשר עושה שימוש במשלוח פרסומות באמצעות טלפון נייד.

  10. ידוע למשתמש שפרטיו רשומים באתר , שהינם גלויים לכל , האתר משמש פלטפורמת פרסום לחברים הרשומים . כלל הנתונים הנמסרים ע"י משתמשי האתר יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד ג', פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.

 

 השימוש בשירותי האתר

  11. "מועדון סילברדו ישראל" הנו אתר הפועל ברשת האינטרנט ומיועד לגולשים מגיל 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך לאתר הנך מצהיר שאתה מעל גיל 18.

  12. הנך רשאי לעשות שימוש ולצפות בכל דפי האתר הרשומים למעט במקרים שיוגבלו ע"י הנהלת האתר ע"פ שיקול דעתה בלבד.

  13. חבר מועדון רשום באתר מקבל "כרטיס חבר" לתקופה מוגבלת בזמן בהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר בלבד.

  14. בנוסף מובהר בזאת כי "כרטיס חבר" השימוש בו הנו אישי ואינו ניתן להעברה.

  15. מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר לרבות בפרטי חברי המועדון שמופיעים באתר.

  16.  במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

  17. הנהלת המועדון רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  18. על אף שנעשה מאמץ רב לרכז ולעבד תכנים אלו באתר, יתכן שבתהליך קליטתם עיבודם ופרסומם יפלו טעויות סופר ואחרות.

במידה והנך מבצע שימוש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמת אותם.  אין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מצב אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ של מכונאי / מוסך מורשה השירות וכיוצ"ב.

לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתר , תיעשה על אחריותך האישית בלבד.

מידע האסור בפרסום

 הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:

  19. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.

  20. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.

  21.  לא לכלול סיסמה , שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

  22. לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.

  23. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.

פרסומות

  24.  אתר העשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.

  25. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה .

  26. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו ב"מועדון סילברדו ישראל". הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.

  27. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר . תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות .

  28. במידה והנך מעוניין לפרסם ב"מועדון סילברדו ישראל" מוצר ו/או שירות כלשהו, עליך לקבל הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב לכך.

  29. החליטה הנהלת המועדון לפרסם את התוכן שמסרת, היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה לקצרו ו/או לשנותו ו/או להתאימו לאופי האתר.

  30.  התכנים שתמסור לפרסום באתר  יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת ו/או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר המועדון  ו/או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

  31. הנהלת האתר מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר המועדון. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. ולכן הנהלת האתר  אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת מכונאים / מוסכים , בעלי מקצוע מוסמכים, משרדי ממשלה וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

  כללי 

  32. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי ברשותו.

  33. הגישה לאתר יכול ותהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בו יותנה במתן שם משתמש ו/או סיסמה.

להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.

  34. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את המדיניות באתר .

  35. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו ב-"מועדון סילברדו ישראל" יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.

הנהלת האתר רשאית להסיר קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא  קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

  36. הנהלת האתר לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.

  37.  השירותים והמידע ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.

   38. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני , הלוגו של "מועדון סילברדו ישראל " ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.

 

  39.  באתר עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים . זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי .

  40. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד .

  41.  כל מסירת מידע המיועד לפרסום באתר יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל-"מועדון סילברדו ישראל" ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

  42. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו באתר יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תישא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר.

  43. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים  על-ידי המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על מידע שניתן לפרסום באתר על-ידי צדדים שלישיים לרבות גולשים.

  44. להנהלת האתר אין כל חובה להדריך ולייעץ בכל נושא הקשור לשימוש באתר מעבר למפורט בו.

  45.  הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. אין התחייבות שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

  46. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 

  47. רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש ו/או הסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.

  48. על השימוש באתר "מועדון סילברדו ישראל" יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב .

 

 

     

צור קשר
unnamed (1).jpg

להצטרפות לווצאפ ניתן ליצור קשר עם המנהל

יוטיוב 2.jpg

מנהל המועדון - זוהר אביגד

צור קשר.png
bottom of page