top of page

תקנון כרטיס חבר  מועדון

1. למחזיק כרטיס חבר או לכל אדם אחר, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר

עם תנאי התקנון ותכנית ההטבות או שינויים בהם.

2. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות כרטיס המועדון בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו .

4. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.

5. חבר "מועדון סילברדו ישראל" הנו מי שזכאי להחזיק כדין, בהתאם לתקנון זה בכרטיס תקף של המועדון (להלן:"כרטיס חבר")

6. זכאים להימנות על חברי "מועדון סילברדו ישראל" יחידים, בעלי רכב מסוג - "שברולט סילברדו ".

אשר הינם מעל לגיל 18 שנים, המנצלים את חברותם לשימוש פרטי, אשר מילאו את פרטיהם בטופס בקשת ההצטרפות למועדון החברים במלואו . הנהלת המועדון תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון  בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.

7. החברות והזכויות על פיה תקפות לבעל הכרטיס בלבד, אשר מילא את פרטיו בטופס ההצטרפות.

8. כל חבר מועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון, בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL) מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר, באמצעותו יכולה הנהלת המועדון ליצור עמו קשר ולעדכנו בדבר שינויים, הטבות ומבצעים שונים.

9. הכרטיס המונפק לחבר הינו כרטיס "חכם" .

לכל כרטיס חבר יותאם מספר סידורי המתאים לאותו הכרטיס בלבד.

10. כרטיס החבר הנו אישי אינו ניתן להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.

11. הנהלת המועדון / ספקי השירות , יהיו רשאים לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס החבר  למימוש ההטבות .

הנהלת המועדון תהא אף רשאית לשלול שימוש בכרטיס ו/או להחרימו במידה ותסבור כי השימוש בכרטיס הינו בניגוד לאמור בתקנון זה ללא כל הסברים מצידה.

12. למען הסר ספק הנהלת המועדון / ספקי שירות ,יהיו רשאים לסרב לממש הטבות ללא הצגת תעודה מזהה.

13. כרטיס חבר יהא תקף למשך חצי שנה (6 חודשים) מיום שאושרה ההצטרפות למועדון . בתום 1/2 שנת החברות ובמידה ולא הוארך תוקף כרטיס החבר ל1/2 שנה נוספת, יפקעו כל הזכויות המוקנות לחבר מועדון  וכרטיס החבר אשר הוחזק על ידו לא יקנה לו כל זכות שהיא.

תוקף הכרטיס נעשה בצורה אוטומטית לפי קריטריונים שנקבעו ב

 

14. במקרה של אבדן, גנבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר מועדון הלקוחות לפנות להנהלת המועדון על מנת לקבל כרטיס חבר חלופי. הנהלת המועדון , תהא רשאית לגבות תשלום בגין הנפקת כרטיס חבר חלופי .

 

15. הנהלת המועדון תיזום מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה או הסכמים אחרים אלו, ייתכן ויפנו אל חבר המועדון  אותם גופים שלישיים באופן ישיר. חבר אשר יביע התנגדותו לפניה כאמור של אותו גורם שלישי, נידרש ממנו להודיע על כך לספק / נותן שירות (המפרסם) בכתב בדואר אלקטרוני , ועם קבלת הודעתו לא יופנו אליו גופים שלישיים.

16. הנהלת המועדון רשאית לחסום את כרטיס החבר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בכרטיס החבר. ללא הודעה מוקדמת

17. ההצטרפות "למועדון סילברדו ישראל" אינה כרוכה בתשלום דמי חבר .

מובהר כי הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות את תנאי ההצטרפות וכן לגבות דמי חבר לפי שיקול דעתה הבלעדי. מחזיק הכרטיס חבר יקבל הודעה מראש , והוא יוכל להחליט אם הוא מעוניין .

18. כל חבר יהיה זכאי לפרוש מהמועדון ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב בדואר אלקטרוני על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תיחשב כוויתור מוחלט על כל זכויותיו "במועדון סילברדו ישראל" לרבות, אך לא רק, על זכותו לקבלת ההטבות ועל הכרטיס חבר , כמפורט בתקנון זה להלן.

19. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון מחזיק הכרטיס זכאי  לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון .

20. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטל חבר מועדון הלקוחות את חברותו תוך 14 יום מיום הצטרפותו למועדון תהא חברותו מבוטלת ולא יוכל לעשות כל שימוש באיזה מההטבות המוקנות לו מכוח החברות "במועדון סילברדו ישראל" .

21. השימוש בכרטיס חבר מועדון סילברדו לא יעניק לחבר מועדון כל הטבות אחרות מאלו המתפרסמות באתר המועדון SILVERADO.CO.IL .

לחץ כאן למעבר להטבות המועדון -

 

22. מחזיק הכרטיס זכאי לקבל הטבות המוקנות לחבר מועדון. אין כפל הטבות או הנחות .

בפרסומים לחברי "מועדון סילברדו ישראל" בלבד, ההנחה ו/או המבצע יהיו בהתאם לפרסום בלבד.

23. ההטבות יינתנו לזכות החבר אך ורק עם הצגת כרטיס חבר תקף ו/או בהצגת תעודת זהות, בעת הרכישה. על החבר להודיע על חברותו בזמן הרכישה ולהציג כרטיס ו/או תעודת זהות כאמור בעת ביצוע הרכישה.

24. אם לדעת חבר מועדון הוא זכאי לקבל הטבות עבור רכישה מסוימת,  עליו לפנות להנהלת המועדון בדואר אלקטרוני , אי שיתוף פעולה מצד מחזיק הכרטיס , תהווה עילה לאי מתן ההטבה כאמור.

25. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות בכל עת, בהתאם לפרסומים שתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת המועדון לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, לא תישא בשום אחריות כלפי החברים מחזיקי הכרטיס חבר או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון , לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. 

26. על חבר המועדון מחזיק הכרטיס חלה האחריות לבדוק ההטבה / הנחה / מבצע , בתוקף . באתר המועדון שמצוין לעיל . טרם רכישתו / הגעתו לנותן השירות .

 

27. הודעות הנהלת המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון  לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הנהלת המועדון לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או בדמי החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות מועדון לקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י הנהלת המועדון באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אתר האינטרנט של "מועדון סילברדו ישראל"  ו/או בכל דרך פרסום כפי שהנהלת המועדון תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחבר המועדון  לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור.

 

28. מובהר בזאת, כי "מועדון סילברדו ישראל" הינו מועדון המופעל גם באמצעות האינטרנט ובכוונת הנהלת המועדון לשלוח את המידע לחברים לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידם בעת ההרשמה על גבי טופס ההרשמה. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות, בין אם ייעשה באמצעות האינטרנט ובין אם ייעשה בדרך אחרת .

29. הנהלת המועדון תהיה רשאית אך לא חייבת להשתמש בפרטי החברים במועדון הלקוחות ואמצעי התקשורת אותם מסרו במועד ההצטרפות ו/או במועד מאוחר יותר, על מנת ליידע את החברים במועדון  בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם.

30. מובהר בזאת שהנהלת המועדון אינה מבקשת פרטים אישיים סמויים של החבר שמעוניין להצטרף -

 ת"ז / חשבון בנק / כרטיס אשראי , וכו' .  חבר המועדון שמסר את פרטיו מודע לכך שאתר "מועדון סילברדו ישראל" הוא אתר אינטרנט שנועד לפרסם את חבריו . ופרטי החבר ובעיקר מקצועו יופיעו בדף הקשר המפורסם בין כל החברים בכל אמצעי דיגיטלי שניתן .

31. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין, נושא או מחלוקת הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר פתח תקווה בלבד.

 32. החברים במועדון אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה.

חשוב מאוד -

הטבות והנחות המתפרסמות לחברי המועדון - שרות ואחריות ניתנת על ידי בעל העסק בלבד.

ט.ל.ח , אין המועדון אחראי על טיב המוצר או השרות.

הזכות שמורה למנהל לבטל כרטיס חבר שלא יעמוד בתנאים .

e4626924-bb6b-41e1-8304-a508de4f0af3_edi

חזרה

bottom of page